Compare Products

Hide

Clear All

VS

Home> Support> Downloads>

Ruijie Cloud Cookbook- Spain V1.0

2022-06-13 View:


 

封面5-18

 

 

 

Ruijie Cloud

 

 

คู่มือผู้ใช้งาน

 

 

 

 

封面5-19

เวอร์ชั่นเอกสาร: V1.0

วันที่: xxxx.xx.xx

Copyright © 2022 Ruijie Networks

 


ลิขสิทธิ์

Copyright © 2022 Ruijie Networks

ทางบริษัทขอสงวนลิขสิทธิ์ในเอกสารนี้และคำชี้แจงนี้

หากไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากRuijie Networks องค์กรหรือบุคคลใดๆจะต้องไม่ทำซ้ำ แยก สำรอง แก้ไข หรือเผยแพร่เนื้อหาของเอกสารนี้ในลักษณะใดๆ,ในรูปแบบใดๆ,รวมถึงการแปลเป็นภาษาอื่นหรือนำไปใช้บางส่วนหรือทั้งหมดของเอกสารในการพาณิชย์

Logo

Description automatically generated,, และโลโก้Ruijie network เป็นเครื่องหมายการค้าของ RuijieNetworks

เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนอื่นๆทั้งหมดที่ถูกกล่าวถึงในเอกสารนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

 

 

ข้อจำกัดและความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ บริการหรือคุณลักษณะที่คุณซื้ออยู่ภายใต้สัญญาและข้อกำหนดทางการค้า และผลิตภัณฑ์ บริการหรือคุณลักษณะบางส่วนหรือทั้งหมดที่อธิบายไว้ในเอกสารนี้อาจไม่พร้อมจำหน่ายยกเว้นข้อตกลงในสัญญา Ruijie Networks ไม่มีข้อความหรือการรับประกันที่ชัดเจนหรือโดยปริยายเกี่ยวกับเนื้อหาของเอกสารนี้

เนื้อหาในเอกสารนี้จะถูกอัพเดทเป็นช่วงๆหากมีการอัพเดทเวอร์ชั่นของผลิตภัณฑ์ หรือในเหตุผลอื่นๆ RuijieNetworksขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเนื้อหาในเอกสารนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คู่มือนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นคู่มือผู้ใช้งานเท่านั้นRuijie Networks พยายามอย่างดีที่สุดเพื่อรับรองความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเนื้อหาในการรวบรวมคู่มือนี้แต่ไม่รับประกันว่าเนื้อหาของคู่มือจะไม่มีข้อผิดพลาดอย่างสมบูรณ์และข้อมูลทั้งหมดในคู่มือนี้ไม่ถือเป็นการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย


คำนำ

กลุ่มเป้าหมาย

เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อ:

l  วิศกรเครือข่าย

l  วิศกรที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคและการบริการ

l  ผู้ดูแลระบบเครือข่าย

การสนับสนุนทางเทคนิคTechnicalSupport

l เว็บไซต์อย่างเป็นทางการRuijie: https://www.ruijienetworks.com/

อนุสัญญา

1.      สัญลักษณ์ GUI

สัญลักษณ์อินเทอร์เฟซ

คำอธิบาย

ตัวอย่าง

ตัวหนา

1. ชื่อปุ่ม

2. ชื่อหน้าต่าง, ชื่อแท็ป, ชื่อช่อง และรายการเมนู

3. ลิงค์

1. คลิก OK

2. เลือก Configure Wizard

3. คลิกลิงค์ Download File

เมนูหลายรายการ

เลือก System > Time

 

 


 

สารบัญ

คำนำ.............................................................................. 4

แนะนำผลิตภัณฑ์............................................................ 7

1. ภาพรวมบริการของ Ruijie Cloud .......................... 7

2. คุณสมบัติหลัก...................................................... 7

3. รายการคุณสมบัติของบริการ Ruijie Cloud............... 7

เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว......................................................... 1

1. ลงทะเบียนบัญชี Ruijie Cloud อย่างไร.................... 1

1.1 การลงทะเบียน Ruijie Cloud......................... 1

1.2 รีเซ็ตรหัสผ่าน.............................................. 5

2. แอพ Ruijie Cloud - การติดตั้งแบบรวดเร็ว(ตระกูล Ruijie)..................................................................... 6

3. แอพ Ruijie Cloud - การตั้งค่าแบบรวดเร็ว(ตระกูล Reyee).................................................................. 12

คำแนะนำในการควบคุม หรือตรวจสอบ.......................... 22

1. แดชบอร์ด.......................................................... 22

1.1 Overview ภาพรวม.................................... 22

1.2 MAPs แผนที่............................................. 22

1.3 Alarms ารแจ้งเตือน................................. 23

1.4 2.4G / 5G Clients อุปกรณ์ 2.4G/ 5G......... 24

1.5 Channel Distribution and Usage ช่องทางการส่งและการใช้งาน............................ 25

1.6 Network Metrics เมตริกเครือข่าย................ 26

1.7 Top 10 Networks by Traffic 10 อันดับของเครือข่ายที่มีการรับส่งข้อมูลจำนวนมาก 26

1.8 Top 10 WiFi Clients by Traffic 10 อันดับของอุปกรณ์ Wi-Fi ที่มีการรับส่งข้อมูลจำนวนมาก............................ 27

1.9 Top 10 APs by Traffic 10 อันดับ AP ที่มีการรับส่งข้อมูลจำนวนมาก............................ 27

1.10 Top 10 SSIDs by Traffic 10 อันดับของ SSID ที่มีการรับส่งข้อมูลจำนวนมาก............................ 28

2. Topology โทโพโลยี........................................... 28

2.1 Data Monitoring การตรวจสอบข้อมูล.......... 29

2.2 Report รายงาน......................................... 33

2.3 Detect a Device(s) ตรวจจับอุปกรณ์........... 34

2.4 Manual Settings การตั้งค่าด้วยตนเอง......... 37

2.5 Common Troubleshooting การแก้ไขปัญหาทั่วไป....................................... 38

3. Alarm การแจ้งเตือน............................................ 40

3.1 Alarm List, รายการการแจ้งเตือน................. 40

3.2 Network Conflict การขัดแย้งในเครือข่าย..... 46

3.3 Alarm settings การตั้งค่าการแจ้งเตือน........ 47

3.4 Contact รายชื่อ......................................... 48

4. Report รายงาน.................................................. 50

4.1 Summary สรุป.......................................... 50

4.2 Device อุปกรณ์......................................... 53

4.3 Client อุปกรณ์........................................... 57

4.4 Report รายงาน......................................... 63

4.5 Voucher Report รายงานคูปอง................... 66

5. Device อุปกรณ์.................................................. 67

5.1 AP............................................................ 67

5.2 AC คอนโทรลเลอร์..................................... 82

5.3 Switch สวิตช์............................................ 94

5.4 Gateway เกตเวย์..................................... 109

5.5 Home Router เราเตอร์สำหรับใช้ในบ้าน..... 144

5.6 Bridge บริดจ์........................................... 160

6. Camera กล้อง................................................. 169

6.1 Cameras Automatic Identification กล้องระบุอัตโนมัติ.......................................... 169

6.2 Cameras with NVR Identification กล้องที่มีความสามารถในการระบุ NVR.............. 169

6.3 Topology โทโพโลยี................................ 170

6.4 Cameras กล้อง....................................... 170

6.5 NVR....................................................... 171

7. Client อุปกรณ์.................................................. 172

คำแนะนำการตั้งค่า..................................................... 174

1. Project Management การจัดการโครงการ.......... 174

1.1 Add Project Group เพิ่มกลุ่มโครงการ....... 174

1.2 Add Project เพิ่มโครงการ........................ 174

1.3 Add Sub Project เพิ่มโครงการย่อย........... 178

1.4 Project List รายการโครงการ.................... 179

1.6 Project Sharing การแชร์โครงการ............. 180

1.7 Hand over network ส่งต่อเครือข่าย.......... 183

2. Wireless อุปกรณ์ไร้สาย.................................... 184

2.1 Basic ทั่วไป............................................ 184

2.2 Radio คลื่นวิทยุ....................................... 197

2.3 Wi-Fi Optimization การเพิ่มประสิทธิภาพ Wi-Fi................................................................. 199

2.4 Roaming การโรมมิ่ง................................ 202

2.5 Bluetooth บลูทูธ..................................... 206

2.6 Load Balancing โหลดบาลานซ์................ 208

3. Authentication การตรวจสอบสิทธิ..................... 211

3.1 Captive Portal หน้าพอร์ทัล...................... 211

3.2 PPSK...................................................... 220

3.3 Voucher คูปอง....................................... 223

3.4 Account บัญชี......................................... 227

3.5 Easy Sharing การแชร์อย่างง่าย................ 230

4. Advanced ขั้นสูง.............................................. 232

4.1 Batch CLI Config การตั้งค่าแบทช์ CLI...... 232

4.2 Customize CLI Set เซทการปรับค่า CLI..... 233

4.3 AP VLAN................................................ 234

วิธีการดูแลรักษา......................................................... 237

1. Log บันทึก....................................................... 237

1.1 Operation Log บันทึกการทำงาน.............. 237

1.2 Config Log บันทึกการตั้งค่า...................... 237

1.3 Upgrade Log บันทึกการอัพเกรด............... 239

2. Upgrade อัพเกรด............................................. 240

2.1 Upgrade อัพเกรด.................................... 240

2.2 Firmware เฟริม์แวร์................................. 243

สถานการณ์ทั่วไป....................................................... 247

1.   การรวบรวมความต้องการ.................................. 247

1.1 ข้อกำหนดแบบมีสาย................................ 247

1.2 ข้อกำหนดไร้สาย...................................... 247

1.3 ข้อกำหนดการทำ Authentication.............. 247

1.4 ข้อมูลสภาพแวดล้อม................................ 247

2.   การออกแบบเครือข่าย...................................... 248

2.1 Topology โทโพโลยี................................ 248

2.2 โครงสร้างเครือข่าย................................... 249

2.3 Devices list รายการอุปกรณ์...................... 249

3.   การสำรวจพื้นที่ (Heat Map แผนที่ความร้อน)..... 249

3.1 Survey Planning การสำรองพื้นที่.............. 249

3.2 รายงานการสำรวจ.................................... 251

4.   การตั้งค่าอุปกรณ์............................................. 253

4.1 ตั้งค่าโครงการ......................................... 253

4.2 การตั้งค่าเกตเวย์...................................... 256

4.3 การตั้งค่าสวิตช์........................................ 260

4.4 ตั้งค่า AP................................................. 260

5.   การตั้งค่า........................................................ 261

5.1 การตั้งค่าเกตเวย์ EG................................. 261

5.2 การตั้งค่าสวิตช์........................................ 261

5.3 ตั้งค่า AP................................................. 262

5.4 การตั้งค่า Authentication......................... 263

6.   การส่งโครงการ................................................ 269

6.1 ทดสอบอินเตอร์เน็ต.................................. 269

6.2 ทดสอบการทำ Authentication................. 269

6.3 ทดสอบการโรมมิ่ง.................................... 270

6.4 รายการการส่ง.......................................... 270

7.   Troubleshooting แก้ไขปัญหา.......................... 271

7.1 ทำอย่างไรหาก EG ไม่สามารถแสดงเทมเพลตพอร์ทัลได้?.............. 271

7.2 ทำอย่างไรหากคูปองและบัญชีไม่ซิงโครไนซ์กับ เกตเวย์ EG?.................................................. 272

7.3 ทำอย่างไรหากไม่สามารถป๊อปอัปหน้าพอร์ทัลได้?.................................................................... 272

7.4 ทำอย่างไรหากไม่สามารถทำ authentication ได้?.................................................................... 273

7.5 ทำอย่างไรหากไม่สามารถใช้งานเครือข่ายได้อย่างราบรื่น?.................................................................... 274

7.6 ทำอย่างไรหากต้องการเปิดหน้าพอร์ทัลโดยไปที่เว็บไซต์ https ?......................................................... 274

7.7 ทำอย่างไรหากต้องการให้อุปกรณ์ไร้สายเครื่องอื่นใช้รหัสคูปอง ?.................................................................. 275

7.8 ทำอย่างไรหากต้องการสร้างนโยบายแต่ AP และผู้ใช้อยู่ในช่วง IP เดียวกัน?........................ 275

คำถามที่พบบ่อย......................................................... 277

8.1 ทำไมไม่สามารถเห็นตัวเลือกการ Facebook auth บนหน้า authentication?........................ 277

8.2 ทำไมถึงไม่เห็นตัวเลือกการ SMS auth บนหน้า authentication?............................................ 277

8.3 ทำไม่ถึงไม่เห็นหน้าหลังการล็อกอินเมื่อทำ authentication สำเร็จ?.................................. 277

หลังการเข้าสู่ระบบที่กำหนดค่าบน Ruijie cloud จะไม่ซิงโครไนซ์กับ EG ดังนั้น EG local auth จึงไม่รองรับการเปิดหน้าหลังการเข้าสู่ระบบ....... 277

8.4 ทำอย่างไร เมื่อมีการใช้ข้อมูลเกินที่คูปองระบุ แต่ยังใช้งานได้?............................................. 277

8.5 ทำอย่างไรหากต้องการใช้เทมเพลทพอร์ทัลที่แตกต่างกับ SSID ที่ต่างกัน?............................................. 277

8.6 ทำอย่างไรหากต้องการเปิดการใช้งานไร้สายจาก SSID ที่ต่างกัน?............................................. 277

8.7 ทำอย่างไรหากต้องการเปลี่ยนคูปองและบัญชีบนเกตเวย์ EG?.............................................................. 277

8.8 คูปอง 1 ใบรองรับการเชื่อมต่อโดย MAC สูงสุดกี่เลข ?................................................. 277

8.9 ทำอย่างไรหากอุปกรณ์ไร้สายไม่ต้องทำ authenticate อีกครั้ง หากปราศจากเครือข่ายไร้รอยต่อเมื่อต้องการเชื่อมต่อ WiFi อีกครั้ง ?................................................ 278

สรุป.............................................................. 278


 

แนะนำผลิตภัณฑ์

1. ภาพรวมบริการของ Ruijie Cloud


บริการของ RUIJIECloud

บริการของ RUIJIECloud เน้นไปที่ความง่ายและเต็มไปด้วยประสิทธิภาพสำหรับร้านค้าในเครือ ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง และโรงแรมบูติกซึ่งโซลูชันนี้จะให้บริการตั้งแต่ การติดตั้ง การควบคุม ดูแลการเพิ่มประสิทธิภาพของเครือข่าย และ การจัดการวงจรชีวิตของอุปกรณ์;ช่วยลูกค้าในการใช้งานติดตั้งรวมไปถึงการดูแลแบบง่ายๆ เพียงแค่เสียบปลั้กก็ใช้งานได้เลยตอบรับความต้องการในการทำแพลน RF แบบอัตโนมัติและประสบการในการดูแล รวมถึงการดูแลผ่านมือถือ(เพิ่มอุปกรณ์โดยใช้การสแกนคิวอาร์โค้ด ตรวจสอบสถานะเครือข่าย และการแจ้งเตือน)ในขณะเดียวกันยังให้การควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้ไร้สายที่ยืดหยุ่นรวมไปถึงความปลอดภัยระดับสูง PPSK “หนึ่งคนต่ออุปกรณ์ ต่อรหัสผ่าน”, เพิ่มความสามารถบนคลาวด์เช่นการทำพอร์ทัล และการทำ Facebook authentication

2. คุณสมบัติหลัก

a) การจัดการอุปกรณ์จากที่เดียว UnifiedDevice Management

b) การติดตั้งแบบรวดเร็วด้วยแอพบนมือถือ

c) ความปลอดภัยในการทำ PPSKAuthentication ของพนักงาน

d) พอร์ทัลหรือ CaptivePortal และการทำ Authentication ผ่านโซเซี่ยลสำหรับแขก

e) การควบคุมและการแจ้งเตือนผ่านแอพมือถือ

3. รายการคุณสมบัติของบริการ Ruijie Cloud

 

 

การติดตั้ง

การควบคุม

-         ตั้งค่าแบบไร้รอยต่อผ่านแอพมือถือ

-         หน้าจอคำแนะนำช่วยการติดตั้งครั้งแรก

-         การนำเข้าแบทช์สำหรับการเปิดใช้อุปกรณ์

-         เปิดใช้งานอุปกรณ์โดยการสแกนคิวอาร์โค้ด

-         โครงสร้างที่ยืดหยุ่นสำหรับกลุ่มอุปกรณ์

-         แดชบอร์ดแผนที่จากทั่วโลกของ Google

-         ภาพรวมเครือข่าย(จำนวนรวมของผู้ใช้เครือข่าย,การรับส่งข้อมูล)

-         การแจ้งเตือนและการควบคุมอุปกรณ์แบบเรียลไทม์

-         รายการประสบการณ์ผู้ใช้และผลสรุป

-         การแจ้งเตือนและการควบคุมเครือข่ายบนมือถือ

การเพิ่มประสิทธิภาพ

การแก้ไขปัญหา

-         การวางแพลน RF แบบอัตโนมัติ (เพิ่มประสิทธิภาพพลังงานและช่องสัญญาณ)

-         Band Steering

-         เครื่องมือการแก้ไขปัญหาจากระยะไกล ผ่าน Web-CLI

การทำ Authentication

คุณสมบัติขั้นสูง

-         พอร์ทัลฮอตสปอต WiFi (การทำ Authentication ด้วยคลิกเดียว)

-         โหลดบาลานซ์

-         การทำโรมมิ่งไร้สาย L2 และ L3

-         การจัดการบัญชีแบบหลายระดับการอัพเกรดเฟิร์มแวร์อัตโนมัติ


เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

1. ลงทะเบียนบัญชีRuijieCloud อย่างไร

1.1 การลงทะเบียนRuijieCloud

Step 1 ไปที่ https://cloud.ruijienetworks.com.

 

Step 2 คลิก Sign up เพื่อไปที่หน้าลงทะเบียน

 

Step 3 เลือกประเทศและภูมิภาค

* หมายเหตุเซิร์ฟเวอร์โฮสติ้งจะถูกกำหนดโดยประเทศที่เลือกโปรดเลือกประเทศให้ถูกต้อง เพื่อไม่ให้อุปกรณ์ล้มเหลวในการออนไลน์เมื่อเลือกประเทศ หรือภูมิภาคที่ไม่ตรงกับเซิร์ฟเวอร์ปัจจุบัน หน้าเพจจะถูกรีเฟรซอัตโนมัติโดยไม่กระทบการลงทะเบียน

Step 4 โปรดเลือกเขตเวลา

Step 5 ป้อนที่อยู่และรหัสผ่าน.

* หมายเหตุหนึ่งอีเมล์สามารถลงทะเบียนได้ครั้งเดียว

Step 6 ตรวจสอบและยืนยันรหัสผ่านที่คุณป้อนรวมถึงข้อมูลที่กรอกในช่องข้อมูลที่จำเป็น หลังจากนั้นคลิก Sign up

*หมายเหตุรหัสผ่านต้องประกอบไปด้วย เลขตัวอักษร และตัวอักษรพิเศษ จำนวน 5-12 ตัวอักษรและห้ามมีช่องว่าง

Step7 การลงทะเบียนจะสำเร็จต่อเมื่อข้อมูลของคุณถูกตรวจสอบและตอบรับจากระบบ

*หมายเหตุ: คุณต้องเปิดใช้งานบัญชีของคุณทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สะดวกบัญชีที่ลงทะเบียนใหม่สามารถใช้ได้เพียง 30 วันโดยไม่ต้องเปิดใช้งาน

 

Step8 คลิกเพื่อเปิดใช้งานบัญชีของคุณ

Step9 เปิดใช้งานบัญชี Ruijie Cloud ด้วยลิงค์ที่ได้

 

1.2 รีเซ็ตรหัสผ่าน

หากคุณลืมรหัสผ่านในการล็อคอิน เมื่อต้องการเข้าสู่ Ruijie Cloudคุณสามารถรีเซ็ตรหัสผ่านได้โดยป้อนอีเมล์ที่คุณได้ลงทะเบียนไว้,

 

Step1: ไปที่ https://cloud.ruijienetworks.com.

 

Step 2: คลิกForgot password? และเปิดหน้าลืมรหัสผ่าน

Step3: ป้อนอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้เพื่อกู้บัญชีRuijie Cloud, คลิก GetSecurity Code, และป้อนรหัสความปลอดภัยที่อยู่ในเมล์ในช่องSecurity Code

* หมายเหตุปกติแล้วที่อยู่อีเมล์จะเหมือนบัญชี

 

Step4: กรอกและยืนยันรหัสผ่านใหม่

* หมายเหตุรหัสผ่านควรมีอักษรสามถึงสี่ประเภทไม่ควรใช้ตัวอักษรหรือตัวเลขทั้งหมด และห้ามใช้คำในพจนานุกรมในภาษาใด ๆรหัสผ่านควรเป็นการผสมผสานระหว่างตัวเลข ตัวอักษร และอักขระพิเศษตั้งแต่ 5 ถึง 12ตัวขึ้นไป ห้ามมีช่องว่าง

 

Step5: คลิก Save หลังจากข้อมูลของคุณได้รับการตรวจสอบและรับรองจากระบบคุณสามารถใช้รหัสผ่านใหม่เพื่อเข้าสู่ระบบ

2.แอพRuijie Cloud - การติดตั้งแบบรวดเร็ว(ตระกูล Ruijie)

แอพ RuijieCloud App มอบการเริ่มต้นอย่างรวดเร็วที่ Create Network และ Add Deviceคุณสามารถทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อติดตั้ง

 

Step 1 เลือก Createa Project เพื่อเพิ่มโครงการ

 

Step 2 เลือก Scan orEnter SN

 

Step 3 สแกนคิวอาร์โค้ดที่อยู่หลังอุปกรณ์ของ Ruijie

 

Step 4: ป้อนชื่อโครงการพร้อมกับรหัสผ่านการจัดการเพื่อตั้งค่า WLAN:SSID, รหัสผ่านและ รหัสประเทศ

 

Step 5: ป้อนโครงการเพื่อจัดการเครือข่ายของคุณ

 

Step 6: แตะ Tool Kit เพื่อดำเนินการเพิ่มเติม

 

* หมายเหตุสำหรับสวิตช์S2910 และเกตเวย์ คุณต้องตั้งค่า CWMPบนอุปกรณ์ด้วยต้นเอง(อ้างอิงจาก บท 3.2.3 การเชื่อมต่ออุปกรณ์กับRuijie Cloud)

3. แอพ RuijieCloud - การตั้งค่าแบบรวดเร็ว (ตระกูลReyee)

เมื่อมีเพียงอุปกรณ์ของ Reyee ในเครือข่ายแอพ Ruijie Cloud App สามารถให้คุณตั้งค่าอย่างง่ายและรวดเร็วด้วยคุณสมบัติเครือข่ายการจัดระเบียบตนเอง(SON)

 

Step1: แตะ Createa Project เพื่อเพิ่มโครงการใหม่

 

Step 2: หากมีเพียงอุปกรณ์ของReyeeในโครงการเลือก Connect to Wi-Fi.

 

Step 3: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีเราเตอร์อย่างน้อยหนึ่งตัวจากเครือข่ายของคุณที่สามารถกำหนดที่อยู่ IP ได้

 

Step 4: เชื่อมต่อ SSID ที่เริ่มต้นด้วย “@Ruijie”

 

Step 5: กลับไปที่แอพและ Ruijie Cloud จะตรวจพบอุปกรณ์ที่ถูกเชื่อมต่อกับเครือข่ายอัตโนมัติผ่านความสามารถของSON

 

Step 6: กรอกชื่อโครงการและรหัสผ่านการจัดการของคุณหลังจากนั้นเลือกสถานการณ์

 

Step 7: เลือกชนิดการเชื่อมต่อเครือข่าย

 

Step 8: ตั้งค่า WLAN :SSID, รหัสผ่าน, และรหัสประเทศ

 

Step 9: กรอกโครงการเพื่อจัดการเครือข่ายของคุณ


 

คำแนะนำในการควบคุม หรือตรวจสอบ

1. แดชบอร์ด

แดชบอร์ดจะแสดงสถานะเครือข่ายของคุณเหมือนภาพสเมือนจริง

 

1.1 Overviewภาพรวม

Overview จะแสดงข้อมูลเชิงสถิติของอุปกรณ์กระจายสัญญาณ สวิตช์ เกตเวย์ และอุปกรณ์ปลายทาง ตัวเลขในหัวข้อ Online แสดงถึงอุปกรณ์ที่ออนไลน์อยู่และตัวเลขใน in Total แสดงถึงจำนวนรวมของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับบัญชีคลาวด์ของคุณ

 

1.2 MAPs แผนที่

MAPs จะแสดงให้เห็นการกระจายของอุปกรณ์แบบดั้งเดิมอุปกรณ์จะถูกแสดงในเครือข่าย และตัวเลขบนไอคอนจะถึงจำนวนอุปกรณ์ คลิกที่ไอคอนอุปกรณ์และจำนวนการแจ้งเตือนจะแสดงขึ้น

 

คลิกไอคอน 2020123102341431067e4f0f4fbf711e4.png เพื่อผูกกับเครือข่าย ใน Unbound NetworkListคุณสามารถลากอุปกรณ์ไปบนแผนที่เพื่อผูกกับสถานที่; บนแผนที่คุณสามารถลากเครือข่ายเพื่อเปลี่ยนสถานที่ของมัน หรือคลิก unbind เพื่อเลิกผูกสถานที่เช่นเดียวกัน 

 

1.3 Alarms การแจ้งเตือน

Alarms displays the numbers of uncleared alarms, new alarms today andtotal alarms generated this week.

Uncleared: แสดงการแจ้งเตือนที่ไม่ชัดเจน

Today: แสดงการแจ้งเตือนใหม่ในวันนี้

This Week: แสดงจำนวนการแจ้งเตือนที่ขึ้นทั้งหมดในสัปดาห์นี้

 

สำหรับข้อมูลการแจ้งเตือน คุณสามารถตรวจสอบได้จากหน้านี้:

 

1.4 2.4G /5G Clients อุปกรณ์ 2.4G / 5G

แผนภูมิแสดงสถิติของอุปกรณ์ที่ใช้ 2.4G และ 5G

คลิกแผนภูมิเพื่อดูจำนวนและเปอร์เซ็นของอุปกรณ์ 2.4G or 5G

2.4G: อุปกรณ์ใช้ช่องสัญญาณไร้สาย 2.4GHz

5G: อุปกรณ์ใช้ช่องสัญญาณไร้สาย 5GHz

Total: แสดงจำนวนรวมของอุปกรณ์

 

 

1.5 ChannelDistribution and Usage ช่องทางการส่งและการใช้งาน

แผนภูมิแสดงข้อมูลสถิติของช่องทาง

คลิกช่องทางเพื่อแสดงจำนวน AP และการใช้งานบนช่องทางเฉพาะทาง

ช่องทางการใช้งานจะถูกกำหนดระดับตาม Idle, Busy และ Overload

Idle: 0% ถึง 59%

Busy: 60% ถึง 79%

Overload: 80% ถึง 100%

Real-time: สถานะอัพเดททุกๆ 2 นาที

 

1.6 NetworkMetricsเมตริกเครือข่าย

WiFi Client Summary ข้อมูลสรุปอุปกรณ์ WiFi

แผนภูมิแสดงทิศทางของการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ล่าสุด

แผนภูมิด้านบนเส้นทึบแสดงถึงจำนวนอุปกรณ์ WiFi ณ ช่วงเวลานึงและคลิกที่จุดบนเส้นเพื่อแสดงจำนวนข้อมูลเฉพาะเส้นประจะระบุหมายเลขจำนวนอุปกรณ์ที่ตำแหน่งวางเมาส์ไว้

 

1.7 Top 10Networks by Traffic 10 อันดับของเครือข่ายที่มีการรับส่งข้อมูลจำนวนมาก

ตารางแสดงถึง10 อันดับของการรับส่งข้อมูลบนเครือข่าย

Network: แสดงเครือข่ายเฉพาะ

Traffic: แสดงการรับส่งข้อมูลที่ถูกใช้จากอุปกรณ์บนเครือข่ายเฉพาะ

Clients: แสดงจำนวนของอุปกณ์บนเครือข่ายเฉพาะ

 

1.8 Top 10WiFi Clients by Traffic 10 อันดับของอุปกรณ์ Wi-Fiที่มีการรับส่งข้อมูลจำนวนมาก

แผนภูมิแสดง10 อันดับของอุปกรณ์ Wi-Fi ที่มีการรับส่งข้อมูลจำนวนมาก

คลิกแผนภูมิเพื่อดูอุปกรณ์เฉพาะและอัตราการรับส่งข้อมูลของอุปกรณ์

Total: แสดงถึงอัตราการรับส่งข้อมูลโดยรวมของอุปกรณ์ WiFi ทั้งหมด

 

1.9 Top 10APs by Traffic 10 อันดับ APที่มีการรับส่งข้อมูลจำนวนมาก

ตารางแสดงถึงข้อมูล10 อันดับของ AP ที่มีการรับส่งข้อมูลจำนวนมาก

AP: แสดงรายการ AP ที่มีการเชื่อมต่อและหมายเลขซีเรียล

Traffic: แสดงข้อมูลรวมของอัตราการรับส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับAP ตัวนั้นๆ

Clients: แสดงจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ AP เฉพาะตัว

 

1.10 Top 10SSIDs by Traffic 10 อันดับของ SSIDที่มีการรับส่งข้อมูลจำนวนมาก

แผนภูมิจะแสดงข้อมูล10 อันดับของSSIDที่มีการรับส่งข้อมูลจำนวนมาก

คลิกแผนภูมิเพื่อดูข้อมูล SSID เฉพาะและการรับส่งข้อมูล

Total: แสดงค่ารวมของการรับส่งข้อมูลของ SSID

 

2. Topology โทโพโลยี

หลักการของโทโพโลยีเครือข่าย

1)     ตรวจสอบให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ยังคงออนไลน์อยู่บน Ruijie Cloud และ Web CLI ยังคงใช้งานได้

2)     คุณต้องการอุปกรณ์โหนดรูทอาจจะเป็นเกตเวย์หรือสวิตช์หลัก

3)     คำนวณอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อทั้งหมดผ่านโหนดรูทและอัพเดทโทโพโลยี; ข้อมูลที่ต้องการ MAC, ARP และ Routing, อื่นๆ

Topology แสดงสถานะเครือข่ายทั้งหมด, โทโพโลยีเครือข่าย และสถานะอุปกรณ์และเสนอรายงานโครงการ

 

2.1 DataMonitoring การตรวจสอบข้อมูล

Basic Information - old version

Management Password: รหัสผ่านการจัดการเครือข่าย, ตรวจสอบรหัสผ่านอุปกรณ์ eWeb เหมือนกับรหัสผ่านการจัดการเครือข่าย

Creation Time: เวลาที่สร้างขึ้น(โดยค่าเริ่มต้น)คือเวลาที่ไฟล์ถูกสร้างบนฐานข้อมูลบนคลาวด์

Uptime: เวลาระหว่างอุปกรณ์เริ่มทำงาน

Online Clients: อุปกรณ์ไร้สายที่ออนไลน์อยู่ในเครือข่าย

Alarms: สัญญาณเตือนตามเวลาจริงของเครือข่าย

Network Topology โทโพโลยีเครือข่าย

โทโพโลยีแสดงอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับสถานะปัจจุบัน

Update Topology: หากอุปกรณ์บางตัวถูกเพิ่มหรือลบอย่างไรก็ตามโทโพโลยีอาจแสดงผลไม่ถูกต้อง โปรดคลิกรีเฟสการเชื่อมต่อ

Horizontal&Vertical: สามารถเลือกแสดงโทโพโลยีแนวนอนหรือแนวตั้งได้

Devices list: แสดงจำนวนรายการของอุปกรณ์ที่อยู่ในกราฟโทโพโลยี

Details: แสดงสถานะของโทโพโลยีรวมไปถึงการเชื่อมต่อเครือข่าย ความเร็วอัปลิงค์ดาว์นลิงค์ของเครือข่ายและประสบการณ์ในการใช้งาน Wi-Fi

 

Basic Information - Return New Version ข้อมูลทั่วไป - กลับไปใช้เวอร์ชั่นใหม่

Refresh: หากอุปกรณ์บางตัวถูกเพิ่มหรือลบอย่างไรก็ตามโทโพโลยีอาจแสดงผลไม่ถูกต้อง โปรดคลิกรีเฟสการเชื่อมต่อ

Download: ดาว์นโหลดโทโพโลยีในรูปแบบ.png

 

Device details ข้อมูลอุปกรณ์

Alias: ชื่ออื่นที่ระบุ

Model: แสดงรุ่นของอุปกรณ์

Sync: แสดงสถานะการเชื่อมต่อของอุปกรณ์

Management IP: แสดง IP ท้องถิ่นของอุปกรณ์

SNแสดงหมายเลขซีเรียลเฉพาะของอุปกรณ์

MACแสดงที่อยู่ MAC ของอุปกรณ์

Moreรองรับการสร้าง eWeb ของช่องทาง Telnet ของอุปกรณ์

EG statusแสดงสถานะพอร์ตของเกตเวย์รวมไปถึงเลขพอร์ต อัตราการเจรจา และสถานะอัพหรือดาวน์

EG portแสดงสถานะพอร์ต WAN/LAN ของเกตเวย์

EG port basic: แสดงประเภทของพอร์ตบนเกตเวย์ที่อยู่ IP แบนวิทธิ์อัพลิงค์/ดาวน์ลิงค์

EG routingแสดงรายการกำหนดเส้นทางของเกตเวย์

 

SW statusแสดงสถานะพอร์ตสวิตช์ของอุปกรณ์รวมถึงตัวเลขของพอร์ต อัตราการต่อรอง และสถานะการอัพ/ดาวน์

SW VLANแสดงรายการ VLAN บนสวิตช์และข้อมูลของพอร์ต VLAN

SW routingแสดงรายการเปลี่ยนเส้นทาง

AP configurationคลิกเพื่อทำการกำหนดค่าพื้นฐานแบบไร้สาย

 

2.2 Report รายงาน

หากต้องการดูรายงานเครือข่าย ไปที่ Project Status, และคลิก View Report

เลือกภาษาที่คุณต้องการรายงาน

รายงานการส่งมอบโครงการสามารถส่งออกได้หลายภาษา

ระบบยังรองรับการแก้ไขชื่อปก ข้อมูลพื้นฐาน การกำหนดค่า ข้อมูลการวินิจฉัย รายการอุปกรณ์

 

2.3 Detecta Device(s)ตรวจจับอุปกรณ์

เมื่อคุณเพิ่มอุปกรณ์ใหม่ในเครือข่ายคุณจะต้องป้อนรหัสผ่านของอุปกรณ์ หากรหัสผ่านไม่ถูกต้องระบบจะปฏิเสธการใส่รหัสดังกล่าวในเครือข่าย

Ruijie Cloud จะรีเฟรชโทโพโลยีตามค่าเริ่มต้นเมื่อมีการเพิ่มอุปกรณ์ใหม่ในเครือข่าย

หาก Ruije Cloud ตรวจไม่พบอุปกรณ์ที่เพิ่มใหม่คุณสามารถใช้ระบบอัปเดตโทโพโลยีด้วยตนเองโดยคลิก Detect again เพื่ออัพเดทโทโพโลยี

 

สามารถเพิ่มอุปกรณ์ใหม่ไปยังเครือข่ายปัจจุบันได้

Diagnosis การวินิฉัย

คุณสามารถทำการวินิจฉัยเครือข่ายได้หากคุณเชื่อว่ามีบางอย่างผิดปกติในเครือข่าย

คุณสมบะตินี้จะวิเคราะห์การเชื่อมต่อเครือข่ายและสถานะลิงก์ เลือก Start Diagnosis เพื่อเริ่มต้นด้วยการวินิจฉัยใหม่

Link Statusการตรวจสอบการส่งข้อมูลของพอร์ตอัตราการเจรจาต่อรองพอร์ต และการทดสอบดูเพล็กซ์

Layer2 and 3 Connectivityกลุ่มที่อยู่ IP เกตเวย์เริ่มต้นและการทดสอบVLAN

 

คลิก View More เพื่อตรวจสอบผลการวินิฉัยครั้งล่าสุด

Details: แสดงข้อมูลปัญหาที่พบในเครือข่าย

Suggestion: แนะนำวิธีการแก้ไขจากปัญหาที่พบ

 

2.4 ManualSettingsการตั้งค่าด้วยตนเอง

คลิกMore > Manual Settings

รองรับการแก้ไข Edit นามแฝงของอุปกรณ์หรือaddthe Downlink Device.

Edit Aliasแก้ชื่ออุปกรณ์

Select Device Modelเลือกรุ่นอุปกรณ์ คุณอาจรวมเกตเวย์ Reyeeและสวิตช์ที่ไม่มีการจัดการ (ไม่ใช่ Reyee)

Deleteลบอุปกรณ์ออกจากเครือข่าย

 

2.5 CommonTroubleshooting การแก้ไขปัญหาทั่วไป

ทำอย่างไร เมื่อโทโพโลยีแสดง " NoData" ไม่มีข้อมูล?

1)    หากมีเพียง AP ในเครือข่าย, ไม่สามารถแสดงโทโพโลยีได้

2)    อุปกรณ์ขาออกไม่ใช่อุปกรณ์Ruijieและไม่มีสวิตช์หลัก

3)    ลองรีเฟรชโทโพโลยีด้วยตนเอง

ทำอย่างไรเมื่อมีเกตเวย์เพียงตัวเดียวในเครือข่าย?

1)  หากไม่ใช่เวอร์ชั่นปัจจุบันคุณควรอัพเกรดให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด

2)  หากเว็บ CLI ไม่สามารถใช้ได้ไม่สามารถแสดงอุปกรณ์อื่นได้

ทำอย่างไร เมื่อมีบางอุปกรณ์หายไปจากโทโพโลยี?

1)  แสดง Show mac/showarp/show ip route ของอุปกรณ์ ผล 3 คำสั่งนี้ที่รวมด้วย "S*" จะทำให้อุปกรณ์หายไป

2)  โปรโตคอลการกำหนดเส้นทางแบบไดนามิกเช่น มี OSPF อยู่ในโทโพโลยี

3)  สวิตช์ในโทโพโลยีได้รับการกำหนดค่าด้วยVSU

ทำอย่างไร เมื่ออุปกรณ์เสมือนแสดงบนโทโพโลยี?

1)  อุปกรณ์ไม่ได้อยู่บน Ruijie Cloud หรือออฟไลน์

2)  อุปกรณ์นี้ไม่ใช่อุปกรณ์ของ Ruijie

3)  หากอุปกรณ์เป็นสวิตช์ไร้การจัดการแนะนำว่าให้แก้ชื่อและพอร์ตด้วยตนเอง

* หมายเหตุข้อจำกัดของโทโพโลยี

ไม่สามารถใช้งาน Web CLI ของอุปกรณ์ได้

a.     หากมีเกตเวย์ในเครือข่ายแต่ไม่รองรับคำสั่ง show MAC หรือไม่ใช่เวอร์ชั่นล่าสุด

b.    สวิตช์หลายตัว (ระดับเดียวกัน) + อุปกรณ์ที่ไม่ใช่ Ruijie ทำหน้าที่เป็นทางออก

c.     สวิตช์หลัก + สวิตช์ access + อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (สวิตช์หลักทำงาน OSPF และไม่มีรายการการกำหนดเส้นทางแบบคงที่ตารางเส้นทางจึงไม่สมบูรณ์)

d.    อุปกรณ์ออฟไลน์, การเปลี่ยนแปลงของพอร์ต, การปรับเปลี่ยนเส้นทางคงที่, การเพิ่มหรือลบอุปกรณ์, อื่น

e.     สวิตช์สร้างเครือข่ายโดย VSU

f.      สวิตช์สร้างเครือข่ายโดย VRRP

g.    มีเฉพาะ AP ในกลุ่มเครือข่าย

 

3. Alarm การแจ้งเตือน

โดยทั่วไปรายการการแจ้งเตือนทั้งหมดอาจจะไม่ชัดเจนคุณสามารถกรองหมวดหมู่การเตือนโดยเลือกประเภทการเตือน ระดับและสถานะที่เคลียร์เพื่อกรองการเตือน Alarm List รองรับการค้นหาตามหมายเลขซีเรียลของAP ประเภทสัญญาณเตือนแหล่งสัญญาณเตือน (เครือข่าย/อุปกรณ์) และเวลาสร้างสัญญาณเตือน

 

3.1 Alarm List,รายการการแจ้งเตือน

 : แสดงว่าข้อมูลในอดีตจะถูกเก็บไว้เป็นเวลา90 วัน

: Zoom In/Out, ขยายหน้า Alarm List , ดังภาพด้านล่าง

: Filter Column, เพื่อให้เลือกรายการที่จะแสดงใน Alarm List

: Export, เพื่อส่งออกเนื้อหาทั้งหมดใน Alarm List ในไฟล์ที่มีนามสกุล .xls

รูปภาพด้านล่างแสดงผลการส่งออกในไฟล์นี้

 

: Refresh, เพื่อรีเฟรชหน้า Alarm List

Ignore Alarm: เพื่อละเว้นรายการปลุกที่เลือกใน Alarm List

 

: Search, เพื่อค้นหาสัญญาณเตือนที่เกี่ยวข้องกับเฉพาะหมายเลขซีเรียล

 

Advanced Search: เพื่อค้นหาสัญญาณเตือนที่เกี่ยวข้องกับหมายเลขซีเรียลSN เฉพาะภายในระยะเวลาหนึ่ง

Networks: เพื่อแสดงเครือข่ายที่เกิดสัญญาณเตือน

SN: เพื่อระบุอุปกรณ์ SN ที่เกิดสัญญาณเตือน

Type: เพื่อระบุประเภทของสัญญาณเตือนภัย

ตารางต่อไปนี้อธิบายเงื่อนไขที่ใช้ในการสร้างสัญญาณเตือน

ประเภท

เงื่อนไข

คำอธิบาย

อุปกรณ์ออฟไลน์

อุปกรณ์ออฟไลน์

AP ถูกตัดการเชื่อมต่อจากบริการของคลาวด์หรือถูกปิด

อุปกรณ์ออนไลน์และออฟไลน์อย่างต่อเนื่อง

เวลาเปลี่ยนออนไลน์/ออฟไลน์ของ AP เกินเกณฑ์ที่ต้องเริ่มต้นภายในสองชั่วโมง

การเชื่อมต่อระหว่าง AP กับระบบไม่เสถียร หรือมีเฟิร์มแวร์หรือความผิดพลาดของฮาร์ดแวร์

อุปกรณ์ทั้งหมดออฟไลน์อยู่

AP ทั้งหมดในเครือข่ายออฟไลน์

ไม่มี

การใช้งานปริมาณมากบนช่องสัญญาณของ AP

การใช้ช่องสัญญาณ RF เกิน 80%

การใช้ช่องสัญญาณ RF สัญญาณรบกวนสูง ขอแนะนำให้เปลี่ยนช่องสัญญาณ

ข้อมูลการใช้งานระบบ(การใช้งาน CPU/memory usage) เกินค่ามาตรฐาน

การใช้ CPU หรือหน่วยความจำของ AP/สวิตช์/เกตเวย์เกินขีดจำกัด

สำหรับ AP ขีดจำกัดในการใช้ CPU คือ 85% และ การใช้งาน Memory คือ 85%

 

สำหรับสวิตช์ ขีดจำกัดในการใช้ CPU คือ 50% และ การใช้งาน Memory คือ 65%

สำหรับสวิตช์ ขีดจำกัดในการใช้ CPU คือ 50% และ การใช้งาน Memory คือ 65%

 

สำหรับเกตเวย์ ขีดจำกัดในการใช้ CPU คือ 50% และ การใช้งาน Memory คือ 65%

ไม่รองรับการแก้ไขค่า

witch RLDP

มีลูปในสวิตช์

ไม่รองรับ

การเข้าถึงเครือข่ายบนเกตเวย์ไม่ปกติ

พอร์ตบนเกตเวย์ปิงหาโดเมนหรือ IP เฉพาะไม่สำเร็จหลายครั้ง

การแจ้งเตือนจะถูกส่ง เมื่อมีการปิงไม่สำเร็จ ณ ช่วงเวลานึง เวลาและที่อยู่โมนหรือไอพีสามารถตั้งค่าด้วยตนเอง

อัตราสูญหายของแพคเกจสูงบนเกตเวย์

อัตราสูญหายของแพคเกจสูงเกินเกณฑ์ที่กำหนด

การแจ้งเตือนจะถูกส่ง เมื่ออัตราสูญหายของแพคเกจสูงเกิน % ของเกณฑ์หลายครั้งใน 5 นาที สามารถตั้งค่าด้วยตนเองในส่วนของเวลาและเกณฑ์

อัตราอัพลิงค์สูงเกินเกณฑ์บนเกตเวย์

อัตราอัพลิ้งก์เกินเกณฑ์ที่กำหนดหลายครั้ง

การแจ้งเตือนจะถูกส่ง เมื่ออัตราการอัปลิงค์เกิน % ของเกณฑ์หลายครั้ง สามารถตั้งค่าด้วยตนเองในส่วน % ของเวลาและเกณฑ์

อัตราดาวน์ลิงก์สูงกว่าเกณฑ์บนเกตเวย์

อัตราดาวน์ลิงก์เกินเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดของเกณฑ์หลายครั้ง

การแจ้งเตือนจะถูกส่ง เมื่ออัตราการดาวน์ลิงก์เกิน % ของเกณฑ์หลายครั้ง สามารถตั้งค่าด้วยตนเองในส่วน % ของเวลาและเกณฑ์

ปริมาณการใช้ซิมการ์ดเกินขีดจำกัด

ปริมาณการใช้ซิมการ์ดเกินเกณฑ์ที่ระบุ

เฉพาะอุปกรณ์ MTFi เท่านั้นที่รองรับการเตือนนี้

ไม่พบสัญญาณ GPS

ไม่พบสัญญาณ GPS

เฉพาะอุปกรณ์ MTFi เท่านั้นที่รองรับการเตือนนี้

การใช้งาน CPU สูง

การใช้งาน CPU สูงเกินค่าที่ระบุ

เฉพาะอุปกรณ์ MTFi เท่านั้นที่รองรับการเตือนนี้

การใช้หน่วยความจำสูง

การใช้หน่วยความจำสูงเกินค่าที่ระบุ

เฉพาะอุปกรณ์ MTFi เท่านั้นที่รองรับการเตือนนี้

การใช้พื้นที่ดิสก์สูง

การใช้พื้นที่ดิสก์สูงเกินค่าที่ระบุ

เฉพาะอุปกรณ์ MTFi เท่านั้นที่รองรับการเตือนนี้

การใช้แฟลชสูง

การใช้แฟลชสูงเกินค่าที่ระบุ

เฉพาะอุปกรณ์ MTFi เท่านั้นที่รองรับการเตือนนี้

อุณหภูมิ CPU สูง

อุณหภูมิ CPU สูงเกินค่าที่ระบุ

เฉพาะอุปกรณ์ MTFi เท่านั้นที่รองรับการเตือนนี้

Cleared: รวมด้วยyes และ no, หมายถึงการแจ้งเตือนถูกดำเนินการหมดแล้วหรือไม่

Content: แสดงข้อมูลของการแจ้งเตือน

Generated at: แสดงวันที่ ที่เกิดการแจ้งเตือน

Cleared on: แสดงวันที่ ที่มีการแจ้งเตือนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

Updated at: แสดงถึงช่วงเวลาที่อัพเดทครั้งล่าสุด

 

3.2 NetworkConflict การขัดแย้งในเครือข่าย

: แสดงการเกิดเครือข่ายขัดข้องเมื่อมีการย้ายอุปกรณ์ที่ถูกเพิ่มในเครือข่ายเดิมไปที่เครือข่ายอื่นโปรดคลิกปุ่มที่อยู่ในคอลัม Action เพื่อยืนยัน

: แสดงการตรวจพบอุปกรณ์ใหม่ หลังจากคลิกคุณจะพบภาพตามด้านล่าง

 

3.3 Alarmsettings การตั้งค่าการแจ้งเตือน

เลือกโครงการในบัญชีนี้ และคลิก  ที่มุมบนขวา และเลือก Alarm Settingsหน้าการตั้งค่าการแจ้งเตือนจะแสดงขึ้นมาเพื่อให้คุณตั้งค่าพารามิเตอร์การแจ้งเตือน

การตั้งตั้งการแจ้งเตือนจะถูกตั้งค่าโดยเครือข่ายเมื่อไม่มีการตั้งค่าการแจ้งเตือนไว้ระบบจะยีดค่าตามการตั้งค่าแบบสากลคุณสามารถเลือกเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการแจ้งเตือนรวมถึงวิธีการส่งการแจ้งเตือนได้ที่ หน้า AlarmSettings

Type: แสดงประเภทการแจ้งเตือน

Status: เมื่อสถานะแสดงการเปิดใช้งานข้อมูลการแจ้งเตือนจะแสดงบนหน้าการแจ้งเตือน

Alarm Threshold: แสดงข้อมูลการแจ้งเตือนที่หน้าการแจ้งเตือน

Email Alarm: แสดงการแจ้งเตือนที่ถูกส่งอีเมล์ที่ถูกระบุไว้ในรายชื่อ‘Contact List’ ของเครือข่ายเมื่อเปิด EmailAlarm และ Status

 

3.4 Contact รายชื่อ

เลือก Contact ด้านบนขวาเพื่อเข้าถึงรายชื่อ Contact page List

Contact List รายชื่อ

บนหน้า Contactlist pageคุณสามารถเพิ่มรายชื่อและรายชื่อแบบกลุ่มที่ต้องการแจ้งเตือนผ่านอีเมล์

Name: แสดงการรายชื่อที่ถูกแก้ไข

Mobile: แสดงเบอร์ติดต่อของรายชื่อ

Email: แสดงที่อยู่อีเมล์ของรายชื่อ

Description: แสดงคำอธิบายของรายชื่อ

Action: ประกอบไปด้วย Edit และ Delete แสดงคำสั่งแก้ไขหรือลบสำหรับรายชื่อนี้

หลังจากคลิก Editหน้าต่างการแก้ไขรายชื่อจะแสดงข้อมูลรายชื่อ ดังรูปภาพด้านล่าง

Add: แสดงการเพิ่มรายชื่อใน รายการ

 

Contact Group กลุ่มรายชื่อ

สร้างกลุ่มและย้ายรายชื่อไปในกลุ่ม

Group: แสดงชื่อกลุ่มที่ถูกแก้ไข

Description: แสดงคำอธิบายในกลุ่มรายชื่อ

Action: ประกอบไปด้วย Edit และ Delete แสดงคำสั่งแก้ไขหรือลบสำหรับรายชื่อนี้

หลังจากคลิก Editหน้าต่างการแก้ไขรายชื่อจะแสดงข้อมูลรายชื่อ ดังรูปภาพด้านล่าง

Add: แสดงการเพิ่มรายชื่อกลุ่มในรายการ

 

Add to Group: เพิ่มรายชื่อที่ถูกเลือกจากAllContacts ไปที่กลุ่มรายชื่อ

 

Delete from Group: ลบรายชื่อที่ถูกเลือกจาก Contact Group.

4. Report รายงาน

 

4.1 Summaryสรุป

WiFi Traffic Summary ผลสรุปการรับส่ง WiFi

รายงานสรุปการรับส่งข้อมูลอัปลิงค์/ดาวน์ลิงค์เครือข่ายที่เลือกในช่วงเวลาที่กำหนด

ในแผนภูมิด้านบน เส้นทึบแสดงการรับส่งข้อมูลเครือข่ายสำหรับช่วงเวลาที่ระบุและการคลิกที่จุดบนเส้นจะแสดงจำนวนข้อมูลเฉพาะและเส้นประแสดงปริมาณการใช้ข้อมูลเมื่อวางเมาส์เหนือตำแหน่ง

Uplink: แสดงการรับส่งข้อมูลจากเครือข่ายภายในไปยังเครือข่ายภายนอก

Downlink: แสดงการรับส่งข้อมูลจากเครือข่ายภายนอกไปยังเครือข่ายภายใน

 

เลือกช่วงเวลาตามที่คุณต้องการสำหรับวิธีที่คุณต้องการให้แสดงสถิติ

 

Channel Distribution and Usage การกระจายช่องสัญญาณและการใช้งาน

การกระจายช่องสัญญาณและการใช้งานของเครือข่ายที่ถูกเลือก

การใช้ช่องสัญญาณปัจจุบันจะระบุด้วยสีของไอคอนสี่เหลี่ยมจัตุรัส

สี

สถานะ

การใช้งาน

ว่าง

0%-59%

ยุ่ง

60%-79%

มากเกินไป

80%-100%

เลือกช่องสัญญาณเพื่อแสดงจำนวนของ APs และการใช้งานในช่องสัญญาณเฉพาะ

Real-time: การอัปเดตข้อมูลในช่วงเวลาทุก2 นาที

 

SSIDs by Client or Traffic ข้อมูลSSID จากอุปกรณ์หรือการรับส่งข้อมูล

SSID ที่จัดอันดับตามการรับส่งข้อมูลหรือจำนวนอุปกรณ์ของเครือข่ายที่เลือกในช่วงเวลาที่กำหนด

Clients: แสดงจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับSSIDนั้น

Traffic: แสดงจำนวนการรับส่งข้อมูลทั้งหมดที่อุปกรณ์ใช้เชื่อมต่อกับSSIDนั้น

 

RSSI Statistics สถานะ RSSI

ความแรงของสัญญาณไร้สายของเครือข่ายที่เลือกในช่วงเวลาที่กำหนด

ค่าความแรงของสัญญาณถูกระบุตามตาราง:

สี

ค่าความแรง

RSSI

แรง

RSSI > -70dB

ปานกลาง

-80dB < RSSI ≤ -70dB

อ่อน

RSSI≤ -80dB

Strength: แสดงค่าความแรงของ RSSI

Clients: แสดงจำนวนอุปกรณ์ที่RSSIเป็นค่าความเข้มของสัญญาณที่สอดคล้องกัน

Proportion: แสดงจำนวนอุปกรณ์ที่มีRSSIที่ค่าความเข้มนั้นเป็นเปอร์เซ็นต์ของทั้งหมด

แผนภูมิวงกลมแสดงจำนวนผู้ใช้ทั้งหมดและการกระจายความเข้มRSSI

คลิกที่แผนภูมิเพื่อดูตัวเลขและเปอร์เซ็นต์ของอุปกรณ์สำหรับความเข้มของRSSIแต่ละรายการ

รายการแสดงข้อมูลแยกตามอุปกรณ์ที่แยกด้วย RSSI

Real-time: การอัปเดตข้อมูลในช่วงเวลาทุก2 นาที

 

4.2Deviceอุปกรณ์

Device Summary สรุปอุปกรณ์

สถานะออนไลน์ของอุปกรณ์ในเครือข่ายที่ถูกเลือกในช่วงเวลาที่กำหนด

Device: แสดงประเภทของอุปกรณ์

Total: แสดงจำนวนอุปกรณ์ทั้งหมดของประเภทนั้น

Online: แสดงจำนวนอุปกรณ์ออนไลน์ทั้งหมด

Offline: แสดงจำนวนอุปกรณ์ออฟไลน์ทั้งหมด

Not Online Yet: แสดงจำนวนอุปกรณ์ที่ไม่ออนไลน์ทั้งหมด

Real-time: การอัปเดตข้อมูลในช่วงเวลาทุก2 นาที

 

AP Activity กิจกรรมของ AP

กิจกรรม AP ของเครือข่ายที่ถูกเลือกในช่วงเวลาที่กำหนดแผนภูมิไม่รองรับการค้นหาข้อมูลใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

กิจกรรม AP จะถูกประเมินตามจำนวนอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ที่ใช้งานAP ในหนึ่งวัน AP ที่ไม่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์นั้นจะไม่ถูกคำนวณ

 

กิจกรรมของ AP กำหนดไว้ตามตาราง:

สี

กิจกรรม

อุปกรณ์ที่ทำงานอยู่

ไม่ทำงาน

< 5 อุปกรณ์ที่ทำงาน

ปานกลาง

5-9 อุปกรณ์ที่ทำงาน

ทำงาน

≥ 10 อุปกรณ์ที่ทำงาน

เลือก Inactive, Medium และ Active เพื่อเลือกจำนวน APs ที่ต้องการแสดงกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

 

เมื่อแบบอักษรทางด้านขวาของไอคอนสี่เหลี่ยมจัตุรัสแสดงBlack: แสดงว่าจำนวน AP ที่กิจกรรมนั้นจะปรากฏขึ้น:

 

เมื่อแบบอักษรทางด้านขวาของไอคอนสี่เหลี่ยมจัตุรัสแสดงGrey: แสดงว่าจำนวน AP ในกิจกรรมนั้นจะไม่ปรากฏ:

 

การคลิกที่แท่งใดๆในแผนภูมิแท่งจะแสดงข้อมูลเพิ่มเติมของกิจกรรม AP สำหรับวันที่ที่เกี่ยวข้อง:

 

Top 10 APs by Client or Traffic 10 อันดับแรกของ APแยกตามอุปกรณ์หรือปริมาณการใช้งาน

AP 10 อันดับแรกที่จัดอันดับตามปริมาณการใช้ข้อมูลหรือจำนวนอุปกรณ์ของเครือข่ายที่เลือกในช่วงเวลาที่กำหนด

Clients: แสดงจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับAP นั้น

Traffic: แสดงจำนวนการรับส่งข้อมูลทั้งหมดที่อุปกรณ์ใช้เชื่อมต่อกับAP เฉพาะ

 

Firmware Version เวอร์ชันเฟิร์มแวร์

แผนภูมิวงกลมแสดงสัดส่วนของเวอร์ชันเฟิร์มแวร์สำหรับเครือข่ายที่เลือกในช่วงเวลาที่กำหนด

คลิกแผนภูมิเพื่อดูสัดส่วนของเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ที่ระบุ

Real-time: การอัปเดตข้อมูลในช่วงเวลาทุก2 นาที

 

Hardware Version เวอร์ชันฮาร์แวร์

แผนภูมิวงกลมที่แสดงสัดส่วนของเวอร์ชันฮาร์ดแวร์สำหรับเครือข่ายที่เลือกในช่วงเวลาที่กำหนด

คลิกแผนภูมิเพื่อดูสัดส่วนของฮาร์ดแวร์แต่ละเวอร์ชันที่ระบุ

Real-time: การอัปเดตข้อมูลในช่วงเวลาทุก2 นาที

 

4.3Clientอุปกรณ์

WiFi Client Summary รายงานสรุปอุปกรณ์WiFi

แผนภูมิเส้นแสดงข้อมูลสรุปอุปกรณ์ของเครือข่ายที่เลือกในช่วงเวลาที่กำหนด

เลือกจุดบนเส้นเพื่อแสดงจำนวนของอุปกรณ์ในช่วงเวลานั้น

 

WiFi Client Activity กิจกรรมอุปกรณ์WiFi

แผนภูมิแท่งแสดงกิจกรรมอุปกรณ์ของเครือข่ายที่เลือกในช่วงเวลาที่กำหนดแผนภูมิไม่รองรับข้อมูลการค้นหาข้อมูลใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

กิจกรรมของอุปกรณ์จะได้รับการประเมินตามระยะเวลาออนไลน์และปริมาณการใช้งาน

กิจกรรมของอุปกรณ์ WiFi แสดงดังตารางนี้:

สี

กิจกรรม

ช่วงเวลาและการรับส่งข้อมูล

เล็กน้อย

≥ 100KB

น้อย

≥ 1 ชม/วัน และ ≥ 500KB

ปานกลาง

≥ 2 ชม/วัน และ ≥ 2MB

สูง

≥ 4 ชม/วัน และ ≥ 5MB

สูงมาก

≥ 8 ชม/วัน และ ≥ 10MB

 

คลิกที่บาร์จากแผนภูมิบาร์เพื่อแสดงการกระจายกิจกรรมของอุปกรณ์WiFiที่เลือกในช่วงเวลาที่กำหนด:

 

2.4G / 5G Clients อุปกรณ์ 2.4G/5G

แผนภูมิวงกลมแสดงสัดส่วนของ STA โดยใช้เครือข่ายที่เลือกสำหรับ2.4G/5Gในช่วงเวลาที่กำหนด